Hebdomada XXXII, tempus per annum

32. neděle v mezidobí

Intret (Introit)

Intret oratio mea in conspectu tuo: inclina aurem tuam ad precem meam Domine.

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine

Alleluia

Domine refugium factus est nobis a generatione et progenie

Pane, jsi pomocníkem v soužení: kdo tě poznal, v tebe doufá.

Gressus meos (Offertorium)

Gressus meos dirige Domine secundum eloquium tuum ut non dominetur omnis injustitia Domine

Upevni mé kroky tím, cos řekl, Pane, dej, ať mne neovládne žádná ničemnost.

Dominus regit me (Communio)

Dominus regit me, et nihil mihi deerit: in loco pascuae ibi me collocavit: super aquam refectionis educavit me.

Pán je můj pastýř, nic nepostrádám.

Ave, verum corpus (Processio)

Ave, verum corpus natum de Maria Virgine: vere passum, immolatum in cruce pro homine. Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine: Esto nobis praegustatum mortis in examine. O Iesu dulcis! O Iesu pie! O Iesu fili Mariae.

Buď pozdraveno, pravé Tělo, narozené z Marie Panny Vskutku trpící a umučené na kříži pro člověka. Z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda. Kéž je okusíme v okamžiku smrti. Ó sladký, dobrý Ježíši, synu Mariin, smiluj se nade mnou.